Select Page

คำเทศนา “ผู้ที่พระเจ้าทรงหวง” 1ปต.5:1-5 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ของของพระเจ้า พระเจ้าทรงหวง เราเป็นของพระเจ้า พระเจ้าทรงหวงแหนเราอย่างยิ่ง” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ผู้ที่พระเจ้าทรงหวง” 1ปต.5:1-5 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3...