Select Page

ปลอดภัยใต้ปีก (ลก. 13:34) “พระเจ้าเตือนอะไรเรา จงถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์เถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:34){ ปลอดภัยใต้ปีก } “โอ เยรูซาเล็มๆ เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตาย บ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้ เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้าไม่ยอม” ลก....