Select Page

พระวิญญาณอย่างไร้ขีดจำกัด ( ยน.3:34) “เมื่อพระเจ้าทรงสนับสนุนเรา ใครเล่าจะขัดขวางเราได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:34) { พระวิญญาณอย่างไร้ขีดจำกัด } 34เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด [แนวคิด] : – เมื่อพระบิดาทรงใช้พระเยซู มากล่าวความจริง...