Select Page

ชิมสวรรค์บนโลก

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 1:13-14) { ชิมสวรรค์บนโลก } “พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์” อฟ. 1:14 แนวคิด – เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ...

คำเทศนา “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ยน.16:5-15 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง “พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้ทรงสถิตในเรา พระองค์มาเพื่อพิสูจน์ให้โลกนี้เห็นว่า มารซาตานพ่ายแพ้แล้ว...