Select Page

คำเทศนา “พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รัก” (ยน.14:15-17) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเยซูทรงสัญญาว่า จะทูลขอพระบิดา ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง ให้สถิตย์กับเรา และอยู่ภายในเรา ตลอดไป” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รัก” (ยน.14:15-17) วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2017...

ตอแหล ( ยรม. 23:16-18 ) “พระองค์จะสะกิดเราด้วยอะไรบางอย่าง จนกว่าเราจะกลับใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 23:16-18 ) { ตอแหล } พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า “อย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยให้ท่านฟัง ทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ เขากล่าวถึงนิมิตในใจของเขาเอง ไม่ใช่จากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์” ยรม. 23:16...

คำเทศนา “เสรีภาพในพระวิญญาณ” 2คร.3:17 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ชีวิตของเรา จำเป็นต้องมีชีวิตอย่างมีเสรีภาพ ไม่ถูกมัดด้วยโซ่ตรวนที่ถ่วงชีวิตของเราอีกต่อไป คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสรีภาพในพระวิญญาณ” 2คร.3:17 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...

พระเจ้ายังจะให้อภัยฉันอีกไหม? ( รม. 5:10 ) “อย่าเชื่อคำโกหกของมาร..”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( รม. 5:10 ) { พระเจ้ายังจะให้อภัยฉันอีกไหม? } “เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้ว...

ทำได้โดยพระเจ้า (ฟป. 2:13)

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฟป. 2:13) { ทำได้โดยพระเจ้า } “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” ฟป. 2:13 แนวคิด – ศาสนาสอนให้เราทำดี บางทีเราก็อยากทำ...