Select Page

เห็นแล้วบอกต่อ (ยน. 1:34) “อย่ารอช้าที่จะบอกใครๆเรื่องของพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:34) { เห็นแล้วบอกต่อ } ยน.1:34 และ​ข้าพ‌เจ้า​ก็​ได้​เห็น​แล้ว​และ​ได้​เป็น​พยาน​ว่า พระ‍องค์​นี้​แหละ​เป็น​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า [แนวคิด] : – ยอห์นเห็นแล้ว ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนพระเยซู...

รู้จักเสียง (ยน. 10:3-4) “แกะของพระเยซู จะรู้ว่า เสียงไหนเป็นของพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 10:3-4) { รู้จักเสียง } “เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน” ยน. 10:4 แนวคิด : • พระเยซูเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง พระองค์เอง กับ...

คริสตจักรเติบโต (กจ. 9:31) “แล้วชีวิตและงานรับใช้ของเรา การเกิดผลทวีมากมาย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:31){ คริสตจักรเติบโต } “เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์...

ครั้งเดียวพอ (ฮบ. 9:27-28) “อย่าเลือกดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 9:27-28) { ครั้งเดียวพอ } “ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” ฮบ. 9:27 แนวคิด : • มนุษย์จะตาย 1 ครั้ง แล้วเข้าสู่การพิพากษา(ข้อ27) …...

คำเทศนา “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

เมื่อเราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธิ์อำนาจและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะปรากฏในชีวิตของเราอย่างชัดเจน คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง  ...