Select Page

ทำตัวให้สมกับที่หายแล้ว ( ยน.5:14) “หายแล้ว หลุดพ้นแล้ว อย่ากระเสือกกระสน เข้าไปติดบ่วงอีกเลย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:14) { ทำตัวให้สมกับที่หายแล้ว } 14 ภายหลัง พระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “นี่แน่ะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า”  แนวคิด : –...

บรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การรู้จักพระวิญญาณไม่ใช่เรื่องของความรู้ แต่เป็นการมีประสบการณ์ในพระราชกิขของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเอง” บรรยายพิเศษ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 คริสตจักรใจสมาน...

ใช้สิ่งที่ทรงเตรียมให้ (ยน. 3:22-23) “ใช้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แก่เราแล้ว เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:22-23) { ใช้สิ่งที่ทรงเตรียมให้ } 22หลัง‍จาก​นั้น พระ‍เยซู​ก็​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​ยู‌เดีย​กับ​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์ และ​ทรง​ประ‌ทับ​ที่​นั่น​กับ​เขา และ​ทรง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา...

หาว่าพระเยซูโกหก (ยน. 3:11) “วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้หรือเปล่า? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:11) { หาว่าพระเยซูโกหก } 11เรา​บอก​ความ‍จริง​แก่​ท่าน​ว่า พวก‍เรา​พูด​สิ่ง​ที่​เรา​รู้ และ​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​เห็น แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​หา​ได้​รับ​คำ‍พยาน​ของ​เรา​ไม่ [แนวคิด] : –...

ข้าพเจ้าเชื่อ (ยน. 3:9-10) “เราผู้มีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้าง เราจะเผชิญเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ อย่างไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:9-10) { ข้าพเจ้าเชื่อ } 9นิ‌โค‌เด‌มัส​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “เหตุ‍การณ์​อย่าง​นี้​จะ​เป็น​ไป​อย่าง‍ไร​ได้” 10พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​เป็น​อา‌จารย์​ของ​ชน​อิส‌รา‌เอล...