Select Page

เป็นพยานเพื่อพระองค์ ( ยน.9:11) “เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อ เป็นพยานเพื่อพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:11) { เป็นพยานเพื่อพระองค์ } 11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปที่สระสิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสีย’ ข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตา จึงมองเห็นได้” แนวคิด : –...

พระวิญญาณอย่างไร้ขีดจำกัด ( ยน.3:34) “เมื่อพระเจ้าทรงสนับสนุนเรา ใครเล่าจะขัดขวางเราได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:34) { พระวิญญาณอย่างไร้ขีดจำกัด } 34เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้น ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด [แนวคิด] : – เมื่อพระบิดาทรงใช้พระเยซู มากล่าวความจริง...

เข้าใจ (ยน. 2:22) “เราควรลงทุนลงแรง ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น เพื่อให้ความเชื่อของเราเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:22) { เข้าใจ } ยน.2:22 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​พระ‍องค์​ทรง​ถูก‍ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว พวก‍สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ก็​ระลึก​ได้​ว่า​พระ‍องค์​ตรัส​ดัง‍นี้...

ปลอดภัยใต้ปีก (ลก. 13:34) “พระเจ้าเตือนอะไรเรา จงถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์เถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:34){ ปลอดภัยใต้ปีก } “โอ เยรูซาเล็มๆ เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตาย บ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้ เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้าไม่ยอม” ลก....

ตอแหล ( ยรม. 23:16-18 ) “พระองค์จะสะกิดเราด้วยอะไรบางอย่าง จนกว่าเราจะกลับใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 23:16-18 ) { ตอแหล } พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า “อย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยให้ท่านฟัง ทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ เขากล่าวถึงนิมิตในใจของเขาเอง ไม่ใช่จากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์” ยรม. 23:16...