Select Page

ระวัง!!! ขโมย ( มธ. 13:19) “อย่ายอมให้พระคำของพระเจ้าผ่านเลยไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 13:19) { ระวัง!!! ขโมย } “เมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทาง” มธ. 13:19 แนวคิด –...