Select Page

ข้าพเจ้าเห็น (ยน. 1:32) “พระเจ้ามีจริง เพราะฉันได้เห็นพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฉัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:32) { ข้าพเจ้าเห็น } ยน.1:32 และ​ยอห์น​กล่าว​เป็น​พยาน​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​เห็น​พระ‍วิญ‌ญาณ​เหมือน​ดัง​นก‍พิราบ เสด็จ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​ทรง​สถิต​บน​พระ‍องค์ [แนวคิด] : – ยอห์น...

อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? (สดด. 18:25-26) “อาหารว่างวันนี้ รับ“พระเมตตา” หรือ “ไม้เรียว” ดีครับ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สดด. 18:25-26){ อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? } “พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิ” สดด. 18:25 แนวคิด : • จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นได้ว่า...