Select Page

จะเห็นได้มากกว่านี้อีก (ยน. 1:50) “เวลาผ่านไปก็จะมีประสบการณ์ ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรา เพียงแต่เราจะยึดความเชื่อไว้ให้มั่นไม่หวั่นไหว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:50) { จะเห็นได้มากกว่านี้อีก } ยน.1:50 พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เพราะ​เรา​บอก​ท่าน​ว่า เรา​เห็น​ท่าน​อยู่​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​นั้น​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ท่าน​จะ​ได้​เห็น​เหตุ‍การณ์​ใหญ่‍กว่า​นั้น​อีก” [แนวคิด] :...

มาดูเถอะ (ยน. 1:46) “วิธีที่จะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าได้ดีที่สุด คือ ชวนเขามามีประสบการณ์กับพระเยซูด้วยตัวของเขาเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:46) { มาดูเถอะ } ยน.1:46 นา‌ธา‌นา‌เอล​ถาม​เขา​ว่า “สิ่ง​ดี​อัน​ใด​จะ​มา​จาก​นา‌ซา‌เร็ธ​ได้​หรือ” ฟีลิป​ตอบ​ว่า “มา​ดู‍เถิด” [แนวคิด] : – “เยซูชาวนาซาเร็ธเนี่ยนะ เป็นพระมาซีฮา!!!” นาธานาเอลประหลาดใจมาก...

พบแล้ว (ยน. 1:45) “วันนี้เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:45) { พบแล้ว } ยน.1:45 ฟีลิป​ไป​หา​นา‌ธา‌นา‌เอล​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​โม‌เสส​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​หนัง‌สือ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ และ​ที่​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ถึง คือ พระ‍เยซู...

พูดความจริง (ยน. 1:19-22) “เราไม่อาจรับใช้พระเจ้า ด้วยวิธีของมารได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:19-22) { พูดความจริง } ยน.1:19-23  19นี่​เป็น​คำ​พยาน​ของ​ยอห์น คือ​เมื่อ​พวก‍ยิว​ส่ง​พวก​ปุโร‌หิต​และ​พวก​เลวี​จาก​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ไป​ถาม​ท่าน​ว่า “ท่าน​คือ​ผู้‍ใด” 20ท่าน​ได้​ยอม‍รับ ท่าน​มิ‍ได้​ปฏิ‌เสธ...

อยู่มาคราวนั้น (ลก. 2:1) “เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง แผนการแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 2:1) { อยู่มาคราวนั้น } อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ลก. 2:1 แนวคิด : • “อยู่คราวนั้น” = เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง...