Select Page

ทรงทราบทุกสิ่ง ( ยน13:19) “พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:19) { ทรงทราบทุกสิ่ง } 19 เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น แนวคิด : – พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวก...

สุดค้ม!!! ( ยน.9:35 ) “ไม่มีการสูญเสียใดๆมากเกินไป เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับ จากการยืนยันเพื่อพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:35 ) { สุดค้ม!!! } 35 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อเปหิคนนั้นเสียแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่า “เจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือ” แนวคิด : – หลังจากที่ชายคนที่พระเยซูรักษาหายตาบอดแต่กำเนิด...

ถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญา ( ยน.9:33 ) “อย่ากลัว อย่าอาย ที่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:33 ) { ถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญา } 33 ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้” แนวคิด : – ชายผู้ที่พระเยซูรักษาให้หายตาบอด อธิบายให้พวกฟาริสีฟังว่า ปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า...

ไม่มีใครเถียงได้ ( ยน.9:32 ) “ถ่อมใจลง เปิดใจออก ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:32 ) { ไม่มีใครเถียงได้ } 32 ตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้  แนวคิด : – ชายที่พระเยซูทรงรักษาให้ตายจากตาบอด ชวนให้พวกฟาริสี คิดใคร่ครวญดูว่า...

นี่คนๆเดียวกันหรือนี่!!! ( ยน.9:8) “เมื่อวันแห่งการช่วยกู้มาถึง พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นี้ ให้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:8) { นี่คนๆเดียวกันหรือนี่!!! } 8 เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่า “คนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทาน” แนวคิด : – ทั้งเพื่อนบ้านและคนที่ไม่ใช่เพื่อนบ้าน...