Select Page

คำพยานชีวิต ตอนที่ 26 พระพรที่ผ่านลงถึงลูกหลาน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 26 พระพรที่ผ่านลงถึงลูกหลาน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony26-Generationalblessings.mp3...

สว่าง ( ยน. 8:12) “วันนี้ชีวิตของเรายังส่องสว่างอยู่หรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 8:12) { สว่าง } พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ยน. 8:12 แนวคิด • พระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ว่า “ความสว่างของโลก” (มธ....

แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะไร? “จงเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก.13:18-21 ) { แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะไร? } “ก็เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ ที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้น” ลก. 13:19 แนวคิด –...

จงพิจารณาความเป็นอยู่ของเจ้า ( ฮกก. 1:7-11) “เพื่อเราจะกลับสู่เส้นทางแห่งพระพรอีกครั้ง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮกก. 1:7-11) { จงพิจารณาความเป็นอยู่ของเจ้า} “พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า จงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร” ฮกก. 1:7 แนวคิด : – พระเจ้าบอกให้คนอิสราเอล พิจารณาความเป็นอยู่ของเขาในขณะนั้น •...

ขอบคุณพระเจ้าครับ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 5:20) { ขอบคุณพระเจ้าครับ } “จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” อฟ. 5:20 แนวคิด – ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น “จงขอบคุณพระเจ้า ในพระนามพระเยซู” เพราะว่า •...