Select Page

ทรงทราบทุกสิ่ง ( ยน13:19) “พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน13:19) { ทรงทราบทุกสิ่ง } 19 เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น แนวคิด : – พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวก...

นี่คนๆเดียวกันหรือนี่!!! ( ยน.9:8) “เมื่อวันแห่งการช่วยกู้มาถึง พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นี้ ให้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:8) { นี่คนๆเดียวกันหรือนี่!!! } 8 เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่า “คนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทาน” แนวคิด : – ทั้งเพื่อนบ้านและคนที่ไม่ใช่เพื่อนบ้าน...

เรียกให้สนใจ ( ยน.4:8-9) “อาจเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่เรากำลังเจอในวันนี้ เกิดขึ้นเพื่อเรียกเราให้หันกลับไปจดจ่อที่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:8-9) { เรียกให้สนใจ } 8ขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง 9หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย” (เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย)  [แนวคิด] :...

ปลอดภัยใต้ปีก (ลก. 13:34) “พระเจ้าเตือนอะไรเรา จงถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์เถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:34){ ปลอดภัยใต้ปีก } “โอ เยรูซาเล็มๆ เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตาย บ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้ เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้าไม่ยอม” ลก....

พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ (ฮบ. 11:11) “จงรอคอย อย่างอดทน โดยไม่วิตกกังวล”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 11:11){ พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ } “โดยความเชื่อ อับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม้ท่านชรามากแล้ว และนางซาราห์เองก็เป็นหมัน เพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์” ฮบ. 11:11 แนวคิด : •...