Select Page

ขอบคุณหญิงที่บ่อน้ำ ( ยน.4:42) “วันนี้ เราได้พบกับพระเยซูอย่างแท้จริงหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:42) { ขอบคุณหญิงที่บ่อน้ำ } 42เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่า “ตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใช่เพราะคำของเจ้า แต่เพราะเราได้ยินเอง และเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง” [แนวคิด] :...