Select Page

บุตรของพระเจ้า ( ยน.5:19) “ไม่ทำตามใจปรารถนาของตัวเอง และ สมควรทำสิ่งที่ดี เหมือนอย่างที่พระบิดาของเราทรงกระทำ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:19) { บุตรของพระเจ้า } 19 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย...

ไม่ยอมเชื่อ ( ยน.3:32) “เราไม่มีทางรับรู้สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณได้ หากเราพึงอาศัยตาที่มองเห็นหรือหูที่ได้ยิน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:32) { ไม่ยอมเชื่อ } 32พระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเห็นและทรงสดับ แต่ไม่มีผู้ใดรับคำพยานของพระองค์ แนวคิด : – พระเยซูทรงเป็นพยานถึง พระทัยพระบิดา , พระประสงค์ของพระบิดา และพระสัญญาของพระบิดา...

ทำตามใจพระบิดา ( มธ. 12:46-50) “เรามาทำตามพระทัยของพระบิดา ด้วยกันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 12:46-50) { ทำตามใจพระบิดา } “เพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา” มธ. 12:50 แนวคิด – ขณะที่พระเยซูกำลังสั่งสอน...