Select Page

พระคุณและความจริง (ยน. 1:17) “ขอบคุณพระเยซู ผู้นำพระคุณมาประทานแก่เรา และ นำความจริงมาสู่เรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:17) { พระคุณและความจริง } ยน.1:17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ประ‌ทาน​ธรรม‍บัญ‌ญัติ​นั้น​ทาง​โม‌เสส ส่วน​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง​มา​ทาง​พระ‍เยซู‍คริสต์ แนวคิด : – ธรรมบัญญัติ(ข้อสอบ) มาทางโมเสส...

ขอบพระคุณพระเยซู (ยน. 1:14) “พระเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:14) { ขอบพระคุณพระเยซู } ยน.1:14 “พระ‍วาทะ​ได้​ทรง​บัง‍เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม‍กลาง​เรา บริ‌บูรณ์​ด้วย​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​เห็น​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์...

เพราะพระคุณ (อฟ. 2:8-10) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ } “ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9 แนวคิด : • เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ • ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา...