Select Page

พระคุณซ้อนพระคุณ (ยน. 1:16) “จงขอบพระคุณ แล้ว ดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระองค์ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:16) { พระคุณซ้อนพระคุณ } ยน.1:16และ​เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​จาก​ความ​บริ‌บูรณ์​ของ​พระ‍องค์ เป็น​พระ‍คุณ​ซ้อน​พระ‍คุณ [[ แนวคิด ]] : – ได้รับพระคุณซ้อนพระคุณ คือ ได้รับพระคุณอย่างต่อเนื่อง...