Select Page

เฉา ( มธ. 13:20-21) “จงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีประสบการณ์ในความจริงจากพระวจนะ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 13:20-21) { เฉา } “และเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดี” มธ. 13:20 แนวคิด • ผู้ได้ยินพระคำของพระเจ้า แล้วซาบซึ้ง ประทับใจ รับเข้ามาในใจ...

พระเจ้าเปิด ไม่มีใครปิดได้ ( วว.3:7-13) “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทรงอนุญาต”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( วว.3:7-13) { พระเจ้าเปิด ไม่มีใครปิดได้ } จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้...

รู้เพื่อรัก ( 1คร. 8:1-13) “ขอให้ปีนี้ ฉันรักพระเยซูมากยิ่งขึ้น มากกว่าปีที่แล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 8:1-13) { รู้เพื่อรัก } “แต่ถ้าใครรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น” 1คร. 8:3 แนวคิด – พระเยซูเตือนว่า ในวันสุดท้าย จะมีหลายคนที่พระองค์จะตรัสกับพวกเขาว่า “เราไม่รู้จักเจ้า” แต่ในพระคำตอนนี้...

ลูกพระเจ้า-ลูกมาร ( ยน. 8:39-47 ) “อย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่น พระคำตอนนี้ กำลังพูดกับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 8:39-47 ) { ลูกพระเจ้า-ลูกมาร } “คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” ยน. 8:47 แนวคิด 3 ตัวชี้วัด ว่าคนไหนเป็นลูกของพระเจ้า 1....

ชิมสวรรค์บนโลก

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 1:13-14) { ชิมสวรรค์บนโลก } “พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์” อฟ. 1:14 แนวคิด – เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ...