Select Page

รู้จักดี (ยน. 2:23-25) “ความเชื่อของเราควรตั้งอยู่บนสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ ตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:23-25) { รู้จักดี } 23เมื่อ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ ณ กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ใน​เทศ‌กาล​ปัส‌กา มี​คน​เป็น​อัน​มาก​ได้​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​หมาย​สำ‌คัญ​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​กระ‌ทำ...