Select Page

โกหกเพื่อถวายเกียรติ ( ยน.9:24 ) “เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีของมารได้ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:24 ) { โกหกเพื่อถวายเกียรติ } 24 คนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สอง และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาป” แนวคิด : –...

ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน ( ยน.9:16 ) “ชีวิตไร้ค่า ที่ยอมให้พระเจ้าทรงใช้ จะกลายเป็น ชีวิตที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:16 ) { ผู้เขย่าสภาแซนฮีดริน } 16 พวกฟาริสีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโต” แต่คนอื่นพูดว่า “คนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไร?” พวกเขาก็ขัดแย้งกัน แนวคิด : –...

เราอยู่นี่แล้ว ( ยน.4:26) “แล้วท่านจะได้ยินเสียงพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เราอยู่นี่แล้ว””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:26) { เราอยู่นี่แล้ว } [แนวคิด] : – หญิงที่บ่อน้ำรอคอยที่จะได้พบกับพระเมสสิยาห์ บัดนี้ผู้ที่เธอรอคอยมานาน กำลังอยู่ต่อหน้าเธอ กำลังพูดกับเธออยู่ – ในพระคัมภีร์มีเพียงไม่กี่คนที่...

ต้องเกิดใหม่ (ยน. 3:7) “การเกิดใหม่ ไม่อาจเข้าใจด้วยสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:7) { ต้องเกิดใหม่ } 7อย่า​ประ‌หลาด​ใจ​ที่​เรา​บอก​ท่าน​ว่า ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ต้อง​บัง‍เกิด​ใหม่ [แนวคิด] : – นิโคเดมัสประหลาดใจ เพราะพระเยซู บอกให้พวกเขาผู้ซึ่งรู้ธรรมบัญญัติเป็นอย่างดี สอนคนอื่นได้ด้วย...

พบแล้ว (ยน. 1:45) “วันนี้เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:45) { พบแล้ว } ยน.1:45 ฟีลิป​ไป​หา​นา‌ธา‌นา‌เอล​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​โม‌เสส​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​หนัง‌สือ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ และ​ที่​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ถึง คือ พระ‍เยซู...