Select Page

สักขีพยาน (ยน. 1:7) “วันนี้มีใครบ้างไหม? ที่รู้ความจริงว่า พระเยซูช่วยได้จริงๆ และยินดีจะเป็นพยานให้พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:7) { สักขีพยาน } [[ แนวคิด ]] : – มนุษย์ธรรมดาจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดได้เล่า? – เด็กขอทานก็สามารถทำอะไรมหาเศรษฐีได้...

เมื่อสิงโตคำราม

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อมส. 3:7-8) { เมื่อสิงโตคำราม } “สิงห์แผดเสียงร้องแล้ว ผู้ใดจะไม่กลัวบ้าง พระเจ้าตรัสแล้ว จะมีผู้ใดที่จะไม่เผยพระวจนะหรือ” อมส. 3:8 แนวคิด – อาโมสเป็นชาวบ้านธรรม เป็นคนเลี้ยงแกะในเมืองเล็กๆชื่อเทโคอา...