Select Page

ดิฉันทราบว่า ( ยน.4:25) “วันนี้ เราหิวกระหาย ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:25) { ดิฉันทราบว่า } 25นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์ (ที่เรียกว่าพระคริสต์) จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา”  [แนวคิด] : –...

พระเยซูเป็นใคร? ( ยน.4:19) “การมีประสบการณ์กับพระเยซู จะเป็นตัวกำหนดว่า พระเยซูเป็นใครในชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:19) { พระเยซูเป็นใคร? } 19นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ [แนวคิด] : – หลังจากสนทนากับพระเยซูสักพัก หญิงที่บ่อน้ำ จึงสรุปได้ว่า...

ไม่เคยอิ่ม ( ยน.4:13) “เราพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:13) { ไม่เคยอิ่ม } 13พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก [แนวคิด] : – พระเยซูตอบหญิงนั้นว่า “น้ำจากบ่อน้ำของยาโคบที่เธอแสนภาคภูมิใจนี้ ดับกระหายได้แค่ชั่วคราว...

ยึดมั่นภารกิจ (ยน. 3:28) “อย่าหวั่นไหว เดินต่อไป ทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำนั้นให้สำเร็จ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:28) { ยึดมั่นภารกิจ } 28ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ [แนวคิด] : – แม้ดูเหมือนจะถูกยุ...

ความสว่างสำหรับทุกคน (ยน. 1:9) “เรายินดีให้พระเยซูคริสต์เป็นความสว่างส่องนำทางชีวิตของเราหรือ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:9) { ความสว่างสำหรับทุกคน } [[ แนวคิด ]] : – พระคริสต์ทรงเป็นความสว่างแท้ สำหรับมนุษย์ทุกคน – ความสว่างนี้เข้ามาในโลกแล้ว และยังคงเข้ามาสู่มนุษย์ทุกคนอยู่จนถึงทุกวันนี้ [[ ประยุกต์ใช้ ]] : –...