Select Page

ไม่ยอมเชื่อ ( ยน.3:32) “เราไม่มีทางรับรู้สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณได้ หากเราพึงอาศัยตาที่มองเห็นหรือหูที่ได้ยิน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:32) { ไม่ยอมเชื่อ } 32พระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเห็นและทรงสดับ แต่ไม่มีผู้ใดรับคำพยานของพระองค์ แนวคิด : – พระเยซูทรงเป็นพยานถึง พระทัยพระบิดา , พระประสงค์ของพระบิดา และพระสัญญาของพระบิดา...

ล้วนมาจากพระเจ้า (ยน. 3:27) “เราสมควรอย่างยิ่งที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการกระทำสิ่งใดๆก็ตาม”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:27) { ล้วนมาจากพระเจ้า } 27ยอห์นตอบว่า “ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลย นอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา [แนวคิด] : – ยอห์นตอบสาวก ด้วยประโยคฝ่ายวิญญาณว่า “ความสำเร็จทั้งสิ้นมาจากสวรรค์”...

เชื่อได้อย่างไร? (ยน. 3:12) “สิ่งที่เราพบเจอวันนี้ พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อพัฒนาความเชื่อของเรา เพื่อเราจะสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้มากยิ่งๆขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:12) { เชื่อได้อย่างไร? } 12ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ถึง​สิ่ง​ฝ่าย​โลก​และ​ท่าน​ไม่​เชื่อ ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ฝ่าย​สวรรค์​ท่าน​จะ​เชื่อ​ได้​อย่าง‍ไร [แนวคิด] : – พระเยซูบอกกับนิโคเดมัส...

เกิดจากพระเจ้า (ยน. 1:13) “พระองค์เมตตาเรา ทรงเลือกเรา ทรงกระทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี้เพื่อเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:13) { เกิดจากพระเจ้า } [[ แนวคิด ]] : >> ฐานะการเป็นลูกของพระเจ้า – ไม่ได้เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นฝ่ายวิญญาณ – ไม่ได้เกิดจาก การสืบสายเลือดทางกายภาพ แต่ เกิดจากสืบสายเลือดทางฝ่ายวิญญาณ...

เลียนแบบ ( 3ยน. 1:11 ) “เราทำตัวสมกับเป็นลูกของพระเจ้าตัวจริงแล้วหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 3ยน. 1:11 )  { เลียนแบบ } “ท่านที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว แต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้า” 3ยน. 1:11 แนวคิด – ในท่ามกลางคนที่เรียกตนเองว่า “คริสตชน”...