Select Page

พระเจ้า ช่วยด้วย ( สดด.70 ) “ที่เราจะทำได้ยามต้องเผชิญเหตุการณ์ในวันนี้ คือ “อธิษฐาน””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( สดด.70 ) { พระเจ้า ช่วยด้วย } “แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์” สดด. 70:5 แนวคิด...