Select Page

ผู้ชอบธรรม (รม. 5:18-19) “เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่ผู้ชอบธรรมทั้งหลายสมควรทำ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:18-19){ ผู้ชอบธรรม } “ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น” รม. 5:18 แนวคิด : • เราทุกคนเกิดมาในบาป...

เพราะพระคุณ (อฟ. 2:8-10) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ } “ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9 แนวคิด : • เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ • ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา...