Select Page

ใช้เสรีภาพทำอะไร? ( 1คร. 10:23-33) “เราควรใช้เสรีภาพในคริสต์ ตามทางแห่งความรัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 10:23-33)  { ใช้เสรีภาพทำอะไร? } “เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น” 1คร. 10:23 แนวคิด – ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพ...