Select Page

ต้อนรับพระเยซู (ยน. 1:11) “วันนี้ เราต้อนรับพระเยซูจอมกษัตริย์ในหัวใจของเราหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:11) { ต้อนรับพระเยซู } [[ แนวคิด ]] : – ท่ามประชาชาติพระเจ้าเลือกอิสราเอลเป็นชนชาติของพระองค์ พวกเขาเองก็เรียกตัวเองว่าประชากรของพระเจ้า – แต่ปรากฏว่า เขาไม่ต้อนรับพระองค์ซะงั้น...