Select Page

โอกาสที่ทรงหยิบยื่นให้ ( ยน.4:16) “เพียงแค่ก้มศรีษะ หลับตาแล้วถ่อมใจลง บอกต่อพระองค์ พระองค์ทรงพร้อมแล้วที่จะเยียวยาเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:16) { โอกาสที่ทรงหยิบยื่นให้ } 16พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียกผัวของเจ้ามานี่เถิด”  [แนวคิด] : – พระเยซูเริ่มกระบวนการซ่อมชีวิตของหญิงที่บ่อน้ำ ด้วยคำถามที่สะเทือนใจ แต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี...

ไม่เคยอิ่ม ( ยน.4:13) “เราพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:13) { ไม่เคยอิ่ม } 13พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก [แนวคิด] : – พระเยซูตอบหญิงนั้นว่า “น้ำจากบ่อน้ำของยาโคบที่เธอแสนภาคภูมิใจนี้ ดับกระหายได้แค่ชั่วคราว...

บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ ( ยน.4:12) “พระองค์สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ด้วยวิธีและรูปแบบ ที่เกินกว่าความเข้าใจของเราได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:12) { บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ } 12ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย”  [แนวคิด] : หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ อาจจะกำลังคิดว่า...