Select Page

บุตรของพระเจ้า ( ยน.3:35) ““แล้วฉันยังจะต้องกลัวอะไรอีกเล่า””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:35) { บุตรของพระเจ้า } 35พระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ [แนวคิด] : – พระบิดาทรงรักพระบุตรมากกว่าบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นและบรรดาทูตสวรรค์ผู้ส่งสารของพระเจ้าทั้งสิ้น...