Select Page

ข่าวประเสริฐ (ยน. 3:16) “ข่าวแสนประเสริฐนี้ เมื่อเราได้รับแล้ว อย่าแอบเก็บเอาไว้คนเดียว รีบเอาไปแบ่งให้คนอื่นด้วย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:16) { ข่าวประเสริฐ } [แนวคิด] : พระเจ้าทรงรักโลก ดังนี้ – เพราะรัก จึง ไม่ปรารถนาให้มนุษย์ (ผู้ชั่วช้า ดื้อดึง กบฏ ไม่ยำเกรงพระองค์) ต้องตายชั่วนิรันดร์ในบึงไฟนรก – เพราะรัก จึง...

ครั้งเดียวพอ (ฮบ. 9:27-28) “อย่าเลือกดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 9:27-28) { ครั้งเดียวพอ } “ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” ฮบ. 9:27 แนวคิด : • มนุษย์จะตาย 1 ครั้ง แล้วเข้าสู่การพิพากษา(ข้อ27) …...

ในพระเยซู (อฟ.1:7) “ถ้าเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับที่เชื่อเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( อฟ. 1:7) { ในพระเยซู } “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” อฟ. 1:7 แนวคิด – สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรา อยู่ในพระเยซูคริสต์...

ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก ( ยน. 18:33-38 ) “การเดินไปสู่ไม้กางเขน เพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นบึงไฟนรก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 18:33-38 ) { ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก } พระเยซูตรัสตอบว่า “ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิว แต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้”...