Select Page

คำเทศนา “บาปซ่อนเร้น” ยชว.7:1-8:29 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“หากเราไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆ ความสัตย์ซื่อของเราจะอัปปางลง เมื่อเหตุการณ์บางอย่างกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเรา” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “บาปซ่อนเร้น” ยชว.7:1-8:29 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017...

ตรึงกางเขน (มก. 15:24) “ฉันพ้นโทษบาปแล้ว….บาปของฉันได้รับการอภัยแล้ว….สรรเสริญพระเยซูที่รัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:24){ ตรึงกางเขน } “ แล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กางเขน…” มก. 15:24 แนวคิด : – แล้วพวกเขาก็จับพระองค์ขึงพืดบนท่อนไม้สองท่อน ยึดแขนขาไว้ด้วยตะปู 3 ตัว – การตรึงกางเขน วิธีประหารชีวิตสุดหฤโหด...

ชีวิตใหม่ (อฟ.2:5) “อย่าเลือกที่จะเดินตามวิถีเก่าๆอีกเลย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ชีวิตใหม่ (อฟ.2:5) ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ อฟ.2:5 แนวคิด : – เราอยู่ในความตายเพราะบาป...

เพราะพระคุณ (อฟ. 2:8-10) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ } “ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9 แนวคิด : • เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ • ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา...

3 โกหก ( 1ยน. 1:5-10) “เลิกและลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ยน. 1:5-10) { 3 โกหก } “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1ยน. 1:9 แนวคิด 3 โกหก โกหก 1 : พูดว่า “สนิทกับพระเจ้า”...