Select Page

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...

จะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ?

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 1:65-66) { จะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ? } “บรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจ และกล่าวว่า “ทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ?” เพราะว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา” ลก. 1:66 แนวคิด –...