Select Page

ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า ( ยน10:40) “แม้เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ในวันนี้ แต่เรารู้ได้ด้วยความเชื่อว่า ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน10:40) { ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า } 40 พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีก และไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้บัพติศมา และพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่น แนวคิด : –...

ผู้หวังดี (ยน. 3:26) “อย่าฟังผู้หวังดี มากกว่า ฟังพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:26) { ผู้หวังดี } 26สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออก ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น นี่แน่ะ ท่านผู้นั้นให้บัพติศมา...

รับใช้ใคร? (ยน. 1:24-25) “การรับใช้พระเจ้า บางครั้งอาจทำให้มนุษย์ไม่พอใจ การตามใจมนุษย์ บางครั้งอาจทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:24-25) { รับใช้ใคร? } ยน.1: 24ฝ่าย​ผู้​ที่​พวก​ฟา‌ริสี​ส่ง​ไป​นั้น 25เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ได้​ถาม​ท่าน​ว่า “ถ้า​ท่าน​ไม่​ใช่​พระ‍คริสต์ หรือ​เอ‌ลี‌ยาห์ หรือ​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​นั้น​แล้ว...

ข่าวแสนประเสริฐ (มก. 16:15-16) “จงประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่มนุษย์ทุกคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:15-16){ ข่าวแสนประเสริฐ } “ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” มก. 16:16 แนวคิด : – กติกาใหม่(พันธสัญญาใหม่) หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือ o ใครเชื่อ และ รับบัพติศมา...

ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ { ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู } (รม. 6:1-4) “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว...