Select Page

เรากระหายน้ำ ( ยน. 19:28 ) “เราทราบไหม อะไรที่เราทำแล้ว พระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเรา?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 19:28 ) { เรากระหายน้ำ } หลังจากนั้น พระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว เพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรม พระองค์จึงตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” ยน. 19:28 แนวคิด • พระองค์ผู้ทรงเป็น “น้ำแห่งชีวิต”...