Select Page

สุดค้ม!!! ( ยน.9:35 ) “ไม่มีการสูญเสียใดๆมากเกินไป เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับ จากการยืนยันเพื่อพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:35 ) { สุดค้ม!!! } 35 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อเปหิคนนั้นเสียแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่า “เจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือ” แนวคิด : – หลังจากที่ชายคนที่พระเยซูรักษาหายตาบอดแต่กำเนิด...

ดิฉันทราบว่า ( ยน.4:25) “วันนี้ เราหิวกระหาย ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:25) { ดิฉันทราบว่า } 25นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์ (ที่เรียกว่าพระคริสต์) จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา”  [แนวคิด] : –...

ไม่เข้าใจแต่เชื่อใจ ( ยน.4:11) “ไม่เห็นจำเป็นต้องเข้าใจเลย แค่เชื่อใจก็พอแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:11) { ไม่เข้าใจแต่เชื่อใจ } 11นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ท่านไม่มีถังตัก และบ่อนี้ก็ลึก ท่านจะได้น้ำธำรงชีวิตนั้นมาจากไหน [แนวคิด] : – หญิงนั้นสงสัยในสิ่งที่พระเยซูพูดว่า จะเกิดขึ้นได้อย่างไร...

เชื่อได้อย่างไร? (ยน. 3:12) “สิ่งที่เราพบเจอวันนี้ พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อพัฒนาความเชื่อของเรา เพื่อเราจะสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้มากยิ่งๆขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:12) { เชื่อได้อย่างไร? } 12ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ถึง​สิ่ง​ฝ่าย​โลก​และ​ท่าน​ไม่​เชื่อ ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ฝ่าย​สวรรค์​ท่าน​จะ​เชื่อ​ได้​อย่าง‍ไร [แนวคิด] : – พระเยซูบอกกับนิโคเดมัส...

หาว่าพระเยซูโกหก (ยน. 3:11) “วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้หรือเปล่า? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:11) { หาว่าพระเยซูโกหก } 11เรา​บอก​ความ‍จริง​แก่​ท่าน​ว่า พวก‍เรา​พูด​สิ่ง​ที่​เรา​รู้ และ​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​เห็น แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​หา​ได้​รับ​คำ‍พยาน​ของ​เรา​ไม่ [แนวคิด] : –...