Select Page

มาดูเถอะ (ยน. 1:46) “วิธีที่จะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าได้ดีที่สุด คือ ชวนเขามามีประสบการณ์กับพระเยซูด้วยตัวของเขาเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:46) { มาดูเถอะ } ยน.1:46 นา‌ธา‌นา‌เอล​ถาม​เขา​ว่า “สิ่ง​ดี​อัน​ใด​จะ​มา​จาก​นา‌ซา‌เร็ธ​ได้​หรือ” ฟีลิป​ตอบ​ว่า “มา​ดู‍เถิด” [แนวคิด] : – “เยซูชาวนาซาเร็ธเนี่ยนะ เป็นพระมาซีฮา!!!” นาธานาเอลประหลาดใจมาก...

พบแล้ว (ยน. 1:45) “วันนี้เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:45) { พบแล้ว } ยน.1:45 ฟีลิป​ไป​หา​นา‌ธา‌นา‌เอล​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​โม‌เสส​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​หนัง‌สือ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ และ​ที่​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ถึง คือ พระ‍เยซู...