Select Page

พบอัศจรรย์ (ยน. 1:51) “พระเจ้าปรารถนาจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา มากยิ่งกว่าที่เราคาดคิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:51) { พบอัศจรรย์ } ยน.1:51 และ​พระ‍องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า ท่าน​จะ​ได้​เห็น​ท้อง‍ฟ้า​เบิก​ออก และ​บรร‌ดา​ทูต‍สวรรค์​ของ​พระ‍เจ้า​ขึ้น​และ​ลง​อยู่เหนือ​บุตร‍มนุษย์”...

จะเห็นได้มากกว่านี้อีก (ยน. 1:50) “เวลาผ่านไปก็จะมีประสบการณ์ ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรา เพียงแต่เราจะยึดความเชื่อไว้ให้มั่นไม่หวั่นไหว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:50) { จะเห็นได้มากกว่านี้อีก } ยน.1:50 พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เพราะ​เรา​บอก​ท่าน​ว่า เรา​เห็น​ท่าน​อยู่​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​นั้น​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ท่าน​จะ​ได้​เห็น​เหตุ‍การณ์​ใหญ่‍กว่า​นั้น​อีก” [แนวคิด] :...

รู้จักอย่างดี (ยน. 1:47-48) “พระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ก่อนที่เราจะรู้จักกับพระองค์ ก่อนที่เราจะมาหาพระองค์เสียอีก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:47-48) { รู้จักอย่างดี } ยน.1:47-48 47พระ‍เยซู​ทรง​เห็น​นา‌ธา‌นา‌เอล​มา​หา พระ‍องค์​จึง​ตรัส​ถึง​เรื่อง​ของ​ตัว‍เขา​ว่า “ดู‍เถิด ชน​อิส‌รา‌เอล​แท้ ใน​ตัว​เขา​ไม่​มี​อุบาย” 48นา‌ธา‌นา‌เอล​ทูล​ถาม​พระ‍องค์​ว่า...

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...