Select Page

ไม่ได้รับการต้อนรับ ( ยน.4:44) “เมื่อประตูหนึ่งปิดในการรับใช้พระเจ้า ให้สังเกตดีๆเพราะมีอีกประตูหนึ่งกำลังเปิดออก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:44) { ไม่ได้รับการต้อนรับ } 44เพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่า ผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตน [แนวคิด] : – เมื่อพระเยซูเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี แต่พระองค์ผ่านเลยเมืองนาซาเร็ธไปเมืองอื่น (ยน....