Select Page

ขอบพระคุณพระเยซู (ยน. 1:14) “พระเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:14) { ขอบพระคุณพระเยซู } ยน.1:14 “พระ‍วาทะ​ได้​ทรง​บัง‍เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม‍กลาง​เรา บริ‌บูรณ์​ด้วย​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​เห็น​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์...

แพงไปไหม? ( มธ. 26:6-13) “ที่ต้องจ่ายราคา เมื่อพระเจ้าประทานโอกาสบางอย่างให้แก่เรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 26:6-13) { แพงไปไหม? } “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า สิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงนาง” มธ. 26:13 แนวคิด –...