Select Page

กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ (มก. 1:21-28) “ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 1:21-28){ กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ } “คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์” มก. 1:22 แนวคิด : • คำสอนของพระเยซู และ พวกธรรมาจารย์ >>>...

ชั่ว 2 ประเภท ( ลก. 15:1-7) “วันนี้เรามาทำให้ทั้งสวรรค์เปรมปรีดิ์ ทำให้พระเยซูชื่นใจ ด้วยการกลับใจใหม่กันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก. 15:1-7) { ชั่ว 2 ประเภท } “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเรื่องคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจ” ลก. 15:7 แนวคิด –...