Select Page

ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร (ยน. 1:26-27) “เมื่อถูกตำหนิ อย่ามัวแต่ท้อใจ เสียใจ หาทางแก้ตัว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:26-27) { ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร } ยน.1: 26ยอห์น​ได้​ตอบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ แต่​มี​พระ‍องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​ประ‌ทับ​อยู่​ใน​หมู่​พวก‍ท่าน​นั้น ท่าน​ไม่​รู้‍จัก...