Select Page

พบอัศจรรย์ (ยน. 1:51) “พระเจ้าปรารถนาจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา มากยิ่งกว่าที่เราคาดคิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:51) { พบอัศจรรย์ } ยน.1:51 และ​พระ‍องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า ท่าน​จะ​ได้​เห็น​ท้อง‍ฟ้า​เบิก​ออก และ​บรร‌ดา​ทูต‍สวรรค์​ของ​พระ‍เจ้า​ขึ้น​และ​ลง​อยู่เหนือ​บุตร‍มนุษย์”...