Select Page

ขอบพระคุณพระเยซู (ยน. 1:14) “พระเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:14) { ขอบพระคุณพระเยซู } ยน.1:14 “พระ‍วาทะ​ได้​ทรง​บัง‍เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม‍กลาง​เรา บริ‌บูรณ์​ด้วย​พระ‍คุณ​และ​ความ​จริง เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​เห็น​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์...

ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ ( รม. 6:5) “เราไม่ได้เป็นทาสบาป ที่ต้องทำตามคำสั่งของบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( รม. 6:5) { ถูกฝังแล้วกับพระคริสต์ } “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์” รม. 6:5 แนวคิด – วิธีที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์...

ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ { ชีวิตใหม่สไตล์พระเยซู } (รม. 6:1-4) “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว...