Select Page

ทะเลสาบกาลิลี ( ยน.6:1) “วันนี้ เรายินดีและเต็มใจให้พระเยซูทำงาน ในชีวิตของเรา มากน้อยเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:1) { ทะเลสาบกาลิลี } 1 หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิว และพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม แนวคิด : – ทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่มานาน กว้างประมาณ 10 กม. และยาวประมาณ 22 กม. ในอดีตสมัยโมเสส เคยถูกเรียกว่า...

กลับใจ ( ลก.10_13-16) “จงยอมรับฟัง สารภาพ กลับใจใหม่ เดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงสอนเรานั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก.10_13-16) { กลับใจ } “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา ถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ นั่งบนขี้เถ้า...