Select Page

แนะนำให้รู้จัก (ยน. 1:31) “ก้าวข้ามเหตุผลไร้สาระนั้นไปเสีย แล้วลงมือทำอะไรบางอย่าง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:31) { แนะนำให้รู้จัก } ยน.1:31 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ก็​ไม่​ได้​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​เพื่อ​ให้​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ที่​ประ‌จักษ์​แก่​พวก​อิส‌รา‌เอล ข้าพ‌เจ้า​จึง​ได้​มา​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ” [แนวคิด] : –...