Select Page

ผลดี หรือ ผลเสีย ( 1คร. 11:17-22) “ขอให้เราเป็นพระพรสำหรับพี่น้อง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 11:17-22) { ผลดี หรือ ผลเสีย } “ในการกำชับต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้ คือว่าการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี” 1คร. 11:17 แนวคิด – การรวมประชุมกันของคริสตจักรโครินธ์ ในเวลานั้น อ.เปาโล...

ใช้เสรีภาพทำอะไร? ( 1คร. 10:23-33) “เราควรใช้เสรีภาพในคริสต์ ตามทางแห่งความรัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 10:23-33)  { ใช้เสรีภาพทำอะไร? } “เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น” 1คร. 10:23 แนวคิด – ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพ...