Select Page

ถวายเกียรติ ( ยน.3:30) “วันนี้สิ่งที่เราทำ คนตบมือให้ใคร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.3:30) { ถวายเกียรติ } 30พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” แนวคิด : – ยอห์น ชายผู้ไม่ให้ความสำคัญความยิ่งใหญ่ของตัวเองเลย แต่ใส่ใจอย่างเดียวคือความยื่งใหญ่ของพระเยซู –...

ชิมสวรรค์บนโลก

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 1:13-14) { ชิมสวรรค์บนโลก } “พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์” อฟ. 1:14 แนวคิด – เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ...