Select Page

เกิดใหม่ (ยน. 3:3) “วันนี้ คุณแน่ใจหรือยังว่า คุณเกิดใหม่แล้ว? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:3) { เกิดใหม่ } 3พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เรา​บอก​ความ‍จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้‍ใด​ไม่‍ได้​บัง‍เกิด​ใหม่ นั้น​จะ​เห็น​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า​ไม่‍ได้” [แนวคิด] : – ถ้าพระเยซูพูดจริง (ซึ่งจริงแน่ๆ)...

พระเจ้าตัดสินเอง ( ลก. 14:7-11) “พระเจ้าไม่ได้ดูความยิ่งใหญ่ของงาน แต่ดูที่ท่าทีในใจที่เราทำงานนั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก. 14:7-11) { พระเจ้าตัดสินเอง } “เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” ลก. 14:11 แนวคิด – พระเยซู สอนเป็นคำเปรียบเทียบ ว่า เวลาเข้าไปในงานเลี้ยง...