Select Page

จะเห็นได้มากกว่านี้อีก (ยน. 1:50) “เวลาผ่านไปก็จะมีประสบการณ์ ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรา เพียงแต่เราจะยึดความเชื่อไว้ให้มั่นไม่หวั่นไหว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:50) { จะเห็นได้มากกว่านี้อีก } ยน.1:50 พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เพราะ​เรา​บอก​ท่าน​ว่า เรา​เห็น​ท่าน​อยู่​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​นั้น​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ท่าน​จะ​ได้​เห็น​เหตุ‍การณ์​ใหญ่‍กว่า​นั้น​อีก” [แนวคิด] :...